ANY 2010

TALLER DE PREHISTÒRIA PER A ALUMNES DE LA EPA

  • Activitat realitzada també en anys anteriors i encaminada a incentivar l’interés per la prehistòria i ampliar-ne el coneixement dels alumnes. L’activitat es va realitzar el dia 6 d’Octubre de 2010 i va constar, en primer lloc, d’una visita guiada pel Museu Arqueològic introduint-los en el món de la prehistòria i la seua presència en Banyeres, així com la importància de l’arqueologia perquè en tinguen coneixement. Després de la visita, es va emprar la maleta didàctica, així a través de reproduccions de diferents objectes de la cultura material prehistòrica, sobretot d’indústria lítica, es van explicar les principals característiques d’aquestes societats i les transformacions que han experimentat amb el transcurs del temps.

Actividad realizada también en años anteriores y encaminada a incentivar el interés por la prehistoria y ampliar el conocimiento de los alumnos. La actividad se realizó el día 6 de Octubre de 2010 y constó, en primer lugar, de una visita guiada por el Museu Arqueològic, introduciéndoles en el mundo de la prehistoria y su presencia en Banyeres, así como la importancia de la arqueología para que tuvieran conocimiento. Después de la visita, se empleó la maleta didáctica, así a través de reproducciones de diferentes objetos de la cultura material prehistórica, sobretodo de industria lítica, se explicaron las principales características de estas sociedades y las transformaciones que experimentaron con el transcurso del tiempo.

CONFECCIÓ DEL CATÀLEG DE BÉNS I ESPAIS PROTEGITS

  • Durant el 2010 es du a terme la realització del Catàleg de Béns i Espais Protegits de Banyeres de Mariola, encarregat a l’empresa Abydos Arqueològica. El citat catàleg recull tots els elements susceptibles de formar part del patrimoni de la localitat, ja siguen de naturalesa arqueològica o etnològica, amb la realització de fitxes descriptives de cadascun, acompanyades de documentació gràfica i cartogràfica, per a així poder exercir sobre estos una major protecció.

Durante el 2010 se llevó a cabo la realización del catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Banyeres de Mariola, encargado a la empresa Abydos Arqueológica. El citado catálogo recoge todos los elementos susceptibles de formar parte del patrimonio de la localidad, ya sean de naturaleza arqueológica o etnológica, con la realización de fichas descriptivas de cada uno, acompañadas de documentación gráfica y cartográfica, para así poder ejercer sobre estos una mayor protección.

CONSULTA DELS FONS

  • Cumplint amb una de les funcions principals dels museus, durant els mesos de Novembre i Desembre el Museu Arqueològic va posar a la disposició de la investigadora Sara Pernas els materials susceptibles d’estudi que pogueren ajudar-la al desenvolupament de la seua tesi, la qual tracta sobre les coves d’inhumació en l’Edat de Bronze.

Cumpliendo con una de las funciones principales de los muesos, durante los meses de Noviembre y Diciembre el Museo Arqueológico puso a disposición de la investigadora Sara Pernas los materiales susceptibles de estudio que pudieran ayudarla al desarrollo de su tesis, la cual trata sobre las cuevas de inhumación en la Edad de Bronce.