El Museu Valencià del Paper obté la Q de Qualitat Turística per tercer any consecutiu

Per tercer any consecutiu, el Museu Valencià del Paper ha obtingut la Q de Qualitat Turística per a museus que atorga l’ICTE (Institut per a la Qualitat Turística Espanyola) seguint la norma UNE 302002. Es tracta d’una ferramenta essencial per a millorar la qualitat de la prestació dels serveis de visita i activitats complementàries.


Por tercer año consecutivo, el Museo Valenciano del Papel ha obtenido la Q de Calidad Turística para museos que otorga lo ICTE (Instituto para la Calidad Turística Español) siguiendo la norma UNE 302002. Se trata de una herramienta esencial para mejorar la calidad de la prestación de los servicios de visita y actividades complementarias.
#qcalidad #icte #museos #museus #museuvalenciadelpaper #banyeresdemariola #qualitatturistica #calidadturistica